✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາອຸດົມໄຊ
ທ່ານ  ເສີມທະວີ  ສີຫາຝົນ


ວ່າການ ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ແອ  ສ້ອຍສຸວັນ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ນາງ  ແສງສຸລີ  ອຸ່ນລາສີ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ