✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ທຫລ ຈະກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ສຳລັບທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດບໍ່ເກີນອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ສະກຸນເງິນ 1 ອາທິດ 2 ອາທິດ 1 ເດືອນ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ 9 ເດືອນ 1 ປີ
ອັດຕາດອກເບ້ຍກີບ6,75 %6,96 %7,21 %8,21 %9,99 %12,15 %14,78 %
ອັດຕາດອກເບ້ຍໂດລາ0,65 %1,12 %1,53 %2,37 %2,83 %3,04 %3,62 %
ອັດຕາດອກເບ້ຍບາດ0,62 %1,04 %1,40 %2,10 %2,47 %2,63 %3,05 %
ອັດຕາດອກເບ້ຍຢວນ0,59 %0,98 %1,30 %1,90 %2,20 %2,33 %2,66 %