✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຜນຍຸດທະສາດ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບການຊຳລະ ຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ-ການເງິນ ໄລະຍ 5 ປີ (2021-2025) 16-05-2022
2 ແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ແຕ່ປີ 2017-2025 01-03-2019
3 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. 01-03-2019