✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ

ປະຈຳປີ ( ວ.ດ.ປ ) ສະກຸນເງິນກີບ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
13-02-2023 5,50 % 8 %
17-05-2022 5 % 5 %
02-07-2021 3 % 5 %
20-03-2020 4 % 8 %
26-01-2017 5 % 10 %
ໝາຍເຫດ:     ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ: 557/ທຫລ, ລົງວັນທີ: 17 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເອົາຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 90% ຂອງເງິນແຮຝາກບັງຄັບທີ່ຕ້ອງການຮັກສາ ສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ບໍ່ເກີນ 25% ຂອງເງິນແຮຝາກບັງຄັບທີ່ຕ້ອງການຮັກສາ ສໍາລັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.