✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ

ປະຈຳປີ ( ວ.ດ.ປ ) ສະກຸນເງິນກີບ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
31-08-2023 8 % 10 %
13-02-2023 5,50 % 8 %
17-05-2022 5 % 5 %
02-07-2021 3 % 5 %
20-03-2020 4 % 8 %
26-01-2017 5 % 10 %
ໝາຍເຫດ:     ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ: 113/ທຫລ, ລົງວັນທີ: 10 ກຸມ​ພາ 2023 ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເອົາຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 70% ຂອງເງິນແຮຝາກບັງຄັບທີ່ຕ້ອງການຮັກສາ ສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ. ສ່ວນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເງ​ິນ​ແຮ​ເປັນ​ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ​ໃຫ້​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ເງິນ​ສົດ​ທັງ​ໝົດ.