✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 11.245 ກີບ/ໂດລາ 116/ກນງ 27-01-2022  
2 11.211 ກີບ/ໂດລາ 112/ກນງ 26-01-2022  
3 11.201 ກີບ/ໂດລາ 103/ກນງ 25-01-2022  
4 11.192 ກີບ/ໂດລາ 84/ກນງ 24-01-2022  
5 11.192 ກີບ/ໂດລາ 80/ກນງ 21-01-2022  
6 11.186 ກີບ/ໂດລາ 74/ກນງ 20-01-2022  
7 11.186 ກີບ/ໂດລາ 60/ກນງ 19-01-2022  
8 11.164 ກີບ/ໂດລາ 54/ກນງ 18-01-2022  
9 11.163 ກີບ/ໂດລາ 51/ກນງ 17-01-2022  
10 11.118 ກີບ/ໂດລາ 42/ກນງ 14-01-2022  
11 11.118 ກີບ/ໂດລາ 38/ກນງ 13-01-2022  
12 11.118 ກີບ/ໂດລາ 33/ກນງ 12-01-2022  
13 11.118 ກີບ/ໂດລາ 27/ກນງ 11-01-2022  
14 11.096 ກີບ/ໂດລາ 25/ກນງ 10-01-2022  
15 11.096 ກີບ/ໂດລາ 21/ກນງ 07-01-2022  
16 11.074 ກີບ/ໂດລາ 15/ກນງ 06-01-2022  
17 11.074 ກີບ/ໂດລາ 11/ກນງ 05-01-2022  
18 11.063 ກີບ/ໂດລາ 01/ກນງ 04-01-2022