✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມບໍລິການທະນາຄານ
ທ່ານ  ຄຳແກ້ວ  ວິສີສົມບັດ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ໜູໄຊ  ພູມສຸວັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ພັນປານີ  ສິດທິລາດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ