✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຫ້ອງການ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ເງິນສົດ ປະເພດໃບ 100.000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2011 ແລະ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2004. 114/ຫກ 11-05-2023
12 ແຈ້ງການ: ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ວົງເງິນ 2.000 ຕື້ກີບ 122/ຫກ 08-05-2023
13 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕານຳບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 109/ຫກ 24-04-2023
14 ແຈ້ງການເລື່ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ. 105/ຫກ 13-04-2023
15 ແຈ້ງການເລື່ອງຂ່າວປອມກ່ຽວກັບທະນະບັດປະເພດໃບ 500.000 ກີບ 99/ຫກ 10-04-2023
16 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ເພື່ອຮັບເໝົາປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງພັກຕຳຫຼວດປ້ອງກັນ ທຫລ. 35/ຫກ 16-02-2023
17 ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ການສະໜອງປະເພດເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ປະຈຳປີ 2023. 36/ຫກ 07-02-2023
18 ແຈ້ງວັນພັກລັດຖະການຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 355/ຫກ 07-12-2022
19 ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ) 349/ຫກ 29-11-2022
20 ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 340/ຫກ 14-11-2022