✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊໍາລະ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການ ການກຳນົດວົງເງິນການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 0717/ຄລຊ 17-07-2023
2 ແຈ້ງການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການຍື່ນໜັງສືສະເໜີຂໍອະນຸຍາດ ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ, ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 1153/ຄລຊ 18-11-2022
3 ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດສອບພາຍນອກ ສຳລັບຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບບ່ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 754/ຄລຊ 17-08-2022
4 ແຈ້ງການເຖິງມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 0749/ຄລຊ 17-08-2022
5 ແຈ້ງການ ການປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 160/ຄລຊ 16-02-2022
6 ແຈ້ງການ ການເພີ່ມເລກໝາຍບັນຊີຕິດພັນກັບການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 133/ຄລຊ 08-02-2022
7 ແຈ້ງການ ການເປີດບັນຊີເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (Trust Account) 134/ຄລຊ 08-02-2022
8 ແຈ້ງການ ການເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງໃນການໃຫ້ບໍລິການບັດຊຳລະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ 1051/ຄລຊ 21-12-2021
9 ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ການຂໍນຳໃຊ້ລະຫັດຜູ້ອອກບັດຊຳລະ ຕາມມາດຕະຖານລະຫັດທະນາຄານ (BIN) ຂອງຜູ້ອອກບັດຊຳລະ 814/ຄລຊ 05-10-2021
10 ແຈ້ງການ ການປັບປຸງເລກບັດທະນາຄານຕາມມາດຕະຖານລະຫັດທະນາຄານ (Bank Identification Number/BIN) ຂອງຜູ້ອອກບັດຊຳລະ 763/ຄລຊ 16-09-2021