✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ລະບຽບຄ່າບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອເລກທີ 05.ສພ.ຂສລ ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2023 05 18-05-2023
2 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບຽບຄ່າບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ 05 18-05-2023
3 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈັດຊອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໜ່ວຍແມ່ຂ່າຍ 580 21-11-2022
4 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ 02/ຂສລ, ລົງວັນທີ 07/01/2022 24-01-2022
5 ລະບຽບວ່າດ້ວຍສະມາຊິກບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ 01/ຂສລ, ລົງວັນທີ 07/01/2022 24-01-2022
6 ແຈ້ງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄ່າບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເລກທີ749/ຂສລ,ລົງວັນທີ .22.09.2021 28-09-2021
7 ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ເລກທີ63/ກຄສງ,ລົງວັນທີ 27.02.2020 26-07-2021
8 ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອເຖິງສະມາຊິກ ເລກທີ11/ຫກ,ລົງວັນທີ 10.01.2020 26-07-2021