✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ກອງທຶນປົກປ້ອງເງິນຝາກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ເລື່ອງ: ການສົ່ງປຶ້ມລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ 70/ກປທ 29-09-2017
2 ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດອັດຕາແລກປ່ຽນປິດບັນຊີທ້າຍເດືອນ 283/ກທປ 10-05-2012
3 ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນເກັບເບ້ຍປະກັນ ແລະ ວົງເງິນທົດແທນຄືນເງິນຝາກໃນອັດຕາໃໝ່ 0140/ກທປ 27-02-2012