✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະຖານບັນການເງິນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ 216/ໜຕຟງ 17-09-2008