✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສະກັດກັ້ນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ເລກທີ 374/ກຄສງ 05-08-2016
2 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການພົວພັນທຸລະກິດ ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ນອນໃນບັນຊີຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກຳມະການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ AML/CFT 597/ກຄສງ 12-05-2014
3 ແຈ້ງການ ເຖິງຜູອຳນວຍການສະຖະບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 1328/ກຄສງ 08-10-2013
4 ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 1327/ກຄສງ 08-10-2013
5 ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 1332/ກຄສງ 08-10-2013
6 ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຊວດຈຳ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 1331/ກຄສງ 08-10-2013
7 ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 1330/ກຄສງ 08-10-2013
8 ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 1329/ກຄສງ 08-10-2013
9 ການເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕານກນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 498/ກຄທ 29-07-2013
10 ແຈ້ງການ ການສ້າງລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ 114/ໜຕຟງ 04-05-2009