✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 256/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021. 222/ກຄສງ 13-07-2021
22 ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີມາດຕະການເພື່ອຮອງຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 108/ກຄສງ 27-04-2021
23 ເລື່ອງ: ການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ເລກທີ 494/ກຄສງ 25-11-2020
24 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ດຳເນີນທຸລະກຳເປັນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ 57/ກຄສງ 22-02-2019
25 ເລື່ອງ: ການປະຕິບັດເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ ແລະ ຈຳນວນເສດສ່ວນ 375/ກຄສງ 05-10-2018
26 ແຈ້ງການ ຫ້າມ ສກຈບ ກູ້ຢືມເງິນນອກລະບົບ ເພື່ອປະກອບເປັນທຶນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ 15/ກຄສງ 15-01-2018
27 ເລື່ອງ: ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ 95/ກຄສງ, 18-05-2017
28 ເລື່ອງ: ການຍຸບເລີກ 1 ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ 3 ໂຮງຊວດຈຳ 215/ຫກ 04-04-2017
29 ຈຳນວນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 308/ຫກ 14-09-2016
30 ເລື່ອງ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂປຣແກຣມບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ 375/ກຄສງ 05-08-2016