✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການ ການສົ່ງບົດລາຍງາປະຈຳເດືອນໃຫ້ ທຫລ 612/ກຄສບ 11-10-2023
2 ການນຳໃໍຊ້ໂປແກຣມບັນຊີສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທີ່ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງໃໝ່ 613/ກຄສບ 11-10-2023
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍຸບເລີກໂຮງຊວດຈຳ ດວງໂສພາ 39/ກຄສບ 08-09-2023
4 ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກຳເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 517/ກຄສບ 25-08-2023
5 ແຈ້ງການ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສະເລ່ຍໜຶ່ງປີ 333/ກຄສງ 05-06-2023
6 ແຈ້ງການປັບປຸງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະບັບເລກທີ870-871-872 270/ກຄສງ 11-05-2023
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນ ແລະ ຫັກເງິນແຮສິນເຊື່ອທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 873/ທຫລ 14-11-2022
8 ເພີ່ມທະວີການຊອກຮູ້ລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) 467/ກຄສງ 10-08-2022
9 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບເປີດຮັບຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຮູບແບບບໍລິສັດເຊົ່າສີນເຊື່ອ ເລກທີ 437/ກຄສງ 20-12-2021
10 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ 01/ກຄສງ 08-12-2021