✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກຳເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 517/ກຄສບ 25-08-2023
2 ເພີ່ມທະວີການຊອກຮູ້ລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) 467/ກຄສງ 10-08-2022
3 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບເປີດຮັບຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຮູບແບບບໍລິສັດເຊົ່າສີນເຊື່ອ ເລກທີ 437/ກຄສງ 20-12-2021
4 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 256/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021. 222/ກຄສງ 13-07-2021
5 ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີມາດຕະການເພື່ອຮອງຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 108/ກຄສງ 27-04-2021
6 ເລື່ອງ: ການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ເລກທີ 494/ກຄສງ 25-11-2020
7 ເລື່ອງ: ການປະຕິບັດເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ ແລະ ຈຳນວນເສດສ່ວນ 375/ກຄສງ 05-10-2018
8 ເລື່ອງ: ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ 95/ກຄສງ, 18-05-2017
9 ເລື່ອງ: ການຍຸບເລີກ 1 ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ 3 ໂຮງຊວດຈຳ 215/ຫກ 04-04-2017
10 ຈຳນວນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 308/ຫກ 14-09-2016