✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ກ່ຽວກັບການໃຊ້ພາສາໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 254/ກຄທສ, ລົງວັນທີ 04 ສິງຫາ 2008 254/ກຄທສ 04-08-2008
72 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການກໍານົດ, ປະກາດ ແລະ ການປະຕິບັດອັດຕາແລກປ່ຽນ 09/ທຫລ 07-01-2008