✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
61 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບຟອມລາຍງານການຊື້-ຂາຍເງິນຕາປະຈໍາວັນ 462/ກນງ 24-05-2011
62 ເລື່ອງ: ໃບລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 27/ກບຊ 16-03-2011
63 ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບການຊໍາລະຊະສາງແຫ່ງຊາດ NPS 11-01-2011
64 ການໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທນິກ 681/ກຄທ 11-10-2010
65 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄຳແນະເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການຖອດເງິນສົດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 11/ທຫລ,​ ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2007 270/ທຫລ 30-09-2010
66 ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານສິນເຊື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 311/ກຄທສ 02-06-2010
67 ກ່ຽວກັບການໂອນກຳໄລສຸດທິ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ 508/ກຄທສ 02-10-2009
68 ເລື່ອງ: ການກຳນົດເລກໝາຍບັນຊີສະເພາະກ່ຽວກັບບັນຊີຕິດຕາມພັນທະບັດ 76/ກບຊ 30-07-2009
69 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ ແລະ ລາຍງານການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ 216/ກນງ 04-03-2009
70 ​ເລື່ອງ: ການກຳນົດພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ຂະແໜງເສດຖະກິດເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງເລກໝາຍບັນຊີ ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 03/ກບຊ 06-01-2009