✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
51 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ 243/ທຫລ 05-08-2013
52 ເລື່ອງ: ກະກຽມຄວາມພ້ອມນຳໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) 332/ກບຊ 02-07-2013
53 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ 96/ທຫລ 26-03-2013
54 ການນໍາໃຊ້ແຊັກຜ່ານລະບົບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 553/ຫກ 17-12-2012
55 ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມໂອນເງິນແບບໃໝ່ຂອງ ກົມບໍລິການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 82/ບກ 27-11-2012
56 ຈ້ງການມາດຕະຖານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 472/ສຂທ 20-09-2012
57 ການກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ພິມເຜີຍແຜ່ຖານະການເງິນ 338/ທຫລ 13-09-2012
58 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມເລກໝາຍຂະໜາດວິສາຫະກິດ (SME) ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງເລກໝາຍບັນຊີທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 592/ກບຊ 15-08-2012
59 ການເພີ່ມທະວີການຮັກສາຄວາມປວດໄພໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ 233/ກຄທ 23-04-2012
60 ການປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 21/ທຫລ 17-01-2012