✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 663/ກນງ 21-07-2015
42 ເລື່ອງ: ນຳໃຊ້ແບບຟອມຂໍໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວລະບົບ (ສະບັບປັບປຸງ) 296/ກທຄ 10-09-2014
43 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳວັນ ເປັນ File PDF ລົງໃນເວບໄຊ໌ ທຫລ 850/ກນງ 10-08-2014
44 ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຂໍສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 356/ກຄທ 21-05-2014
45 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 498/ກຄທ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2013 98/ກຄທ 27-03-2014
46 ເລື່ອງ: ການລາຍງານຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍການບໍລິການ ແລະ ການຊຳລະໂດຍບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ 84/ກຄທ 13-03-2014
47 ເລື່ອງ: ຢຸດເຊົານຳໃຊ້ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ (ສະບັບເລກທີ 535/ກບຊ) 668/ກບຊ 20-12-2013
48 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເລກທີ 352/ທຫລ 14-10-2013
49 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ 352/ທຫລ 14-10-2013
50 ການຍົກເລີກການປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕໍ່ແຫຼ່ງທຶນ ເລກທີ 555/ກຄທ 22-08-2013