✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ເລື່ອງ: ການຮັບຮອງທະນາຄານທຸລະກິດເປັນທະນາຄານຕົວແບບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ. 543/ກຄທ 26-09-2019
22 ເລື່ອງ: ແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນແມ່ບົດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. 538/ກຄທ 23-09-2019
23 ການສົ່ງເສີມການຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານ 406/ທຫລ 09-09-2019
24 ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບັຍສະກຸນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 168/ກນງ 13-02-2018
25 ເລື່ອງ: ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການໂອນກຳໄລຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເຫດ 19/ກຄທ 10-01-2018
26 ເລື່ອງ: ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ 744/ກຄທ 28-08-2017
27 ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ແລະ ບັນທຶກບັນຊີອາກອນກຳໄລເປັນແຕ່ລະເດືອນ 272/ກບງ 24-05-2017
28 ເລື່ອງ:​ ກ່ຽວກັບການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ 172/ທຫລ 15-05-2017
29 ເລື່ອງ: ການໂອນເງິນເຂົ້າປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 493/ທຫລ 06-01-2017
30 ເລື່ອງ:​ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 339/ກທຄ 24-08-2016