✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 254/ກຄທ 05-05-2021
12 ເລື່ອງ: ແນະນຳໃຫ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນຂະບວນການປະເມີນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນພາຍໃນ (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP). 790/ກຄທ 30-12-2020
13 ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ 506/ກຄທ 27-08-2020
14 ເລື່ອງ: ການທົບທວນ, ປະເມີນຄືນກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານ. 352/ກຄທ 17-06-2020
15 ເລື່ອງ: ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 249/ກຄທ 11-05-2020
16 ໃຫ້ເຂົ້າມາແຈ້ງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ. 1320/ກຄທ 24-12-2019
17 ເລື່ອງ: ການໃຫ້ກູ້ ຫຼື ຮັບເງິນກູ້ກັບຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 684/ກຄທ 10-12-2019
18 ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ແບບຟອມລາຍງານສະຖິຕິທະນາຄານ (ໃໝ່). 633/ກຄທ 11-11-2019
19 ເລື່ອງ: ແຈ້ງການແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການເລກທີ 172/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 585/ກຄທ 21-10-2019
20 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່ຳສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 566/ກຄທ 10-10-2019