✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສະບັບເລກທີ 1026/ທຫລ, ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2022 630/ກຄທ 23-05-2023
2 ເລື່ອງ: ການບໍ່ອະນຸຍາດປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເພື່ອຊື້ພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 611/ກຄທ 12-05-2023
3 ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ການໂອນ ແລະ ຖອນເງິນຝາກຈາກບັນຊີເງິນຝາກທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 6 ປີຂຶ້ນໄປ 466/ກຄທ 17-03-2023
4 ເລື່ອງ: ໂຈະການສະໜອງສິນເຊື່ອ ທີ່ຕິດພັນກັບການຂຸດຄົ້ນເງິນຄຣິບໂຕ ຫຼື ຊັບສິນດີຈີຕອລ. 42/ກຄທ 26-01-2023
5 ເລື່ອງ: ການລາຍງານການຄວບຄຸມພາຍໃນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ. 873/ກຄທ 12-12-2022
6 ເລື່ອງ: ການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 298/ກຄທ 03-05-2022
7 ເລື່ອງ: ການຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 19/ກຄທ 13-01-2022
8 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເລກທີ 233/ຫກ 15-12-2021
9 ເລື່ອງ: ປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງບົດແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 970/ກຄທ, ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2017 603/ກຄທ 01-11-2021
10 ເລື່ອງ: ແຈ້ງການແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 571/ກຄທ 19-10-2021