✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ເລື່ອງ: ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 249/ກຄທ 11-05-2020
2 ໃຫ້ເຂົ້າມາແຈ້ງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ. 1320/ກຄທ 24-12-2019
3 ເລື່ອງ: ການໃຫ້ກູ້ ຫຼື ຮັບເງິນກູ້ກັບຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 684/ກຄທ 10-12-2019
4 ເລື່ອງ: ແຈ້ງການແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການເລກທີ 172/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 585/ກຄທ 21-10-2019
5 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່ຳສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 566/ກຄທ 10-10-2019
6 ເລື່ອງ: ການຮັບຮອງທະນາຄານທຸລະກິດເປັນທະນາຄານຕົວແບບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ. 543/ກຄທ 26-09-2019
7 ເລື່ອງ: ແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນແມ່ບົດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. 538/ກຄທ 23-09-2019
8 ການສົ່ງເສີມການຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານ 406/ທຫລ 09-09-2019
9 ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບັຍສະກຸນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 168/ກນງ 13-02-2018
10 ເລື່ອງ: ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການໂອນກຳໄລຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເຫດ 19/ກຄທ 10-01-2018