✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
61 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາລະດົມທຶນຂອງ ບໍລີສັດ ຟາຍນານໂຊ ໂອກ (Financial.org) ຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ 100/ຫກ 30-04-2018
62 ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຍຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 99/ຫກ 30-04-2018
63 ລື່ອງ: ການແອບອ້າງໃນການນຳທຶນຈຳນວນມະຫາສານຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ 84/ຫກ 25-04-2018
64 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກຢູ່ໃນກົນອຸບາຍ,​ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ 59/ຫກ 26-03-2018
65 ເລື່ອງ: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ 0003/ສຄຄຊ 08-01-2018
66 ເລື່ອງ: ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ 01/ທຫລ 18-12-2017
67 ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 675/ຫກ 28-09-2017
68 ເລື່ອງ: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮູ້ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ນຳມາຊື້ຮຸ້ນ ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ 0036/ສຄຄຊ 07-08-2017
69 ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດ ພີເອັສ 334/ຫກ 02-06-2017
70 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເລ່ກົນອຸບາຍໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ 252/ຫກ 27-04-2017