✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ປະກາດແຈ້ງການ (ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF) 18-11-2021
22 ແຈ້ງການ ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຣນິກລະຫວ່າງປະເທດ 178/ຫກ 23-09-2021
23 ແຈ້ງການ: ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 175/ຫກ 17-09-2021
24 ການບໍລິການເປີດບັນຊີເງິນຝາກສະເພາະຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດເພື່ອສົ່ງອອກ 1120/ກນງ 16-09-2021
25 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 111/ທຫລ 12-08-2021
26 ແຈ້ງການ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການຮັບຊຳລະດ້ວຍເງິນຄຣິບໂຕ 156/ຫກ 11-08-2021
27 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ. 758/ກນງ 12-07-2021
28 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ໂຈະການຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການອອກໜັງສືອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 122/ຫກ 18-06-2021
29 ແຈ້ງການ: ປະກອບສ່ວນສົ່ງບົດຄວາມ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ, ບົດວິໄຈ, ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມກອງຂອງທ່ານເພື່ອລົງໃນວາລະສານ "ການທະນາຄານ" 76/ຫກ 07-04-2021
30 ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະກວດລາຄາ ການຂາຍໂປຣແກຣມບັນຊີສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ (MFI) 60/ຫກ 01-04-2021