✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ການນຳເງິນສົດເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ 14/ທຫລ 13-07-2023
2 ແຈ້ງການຜົນການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ຄັ້ງທີ 3) 172/ທຫລ 16-06-2023
3 ການປະກອບເອກະສານເພື່ອຂໍໜັງສືຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ 36/ກຄງຕ 16-06-2023
4 ແຈ້ງການວັນພັກລັດຖະການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2023 (ປັບປຸງໃໝ່) 80/ຫກ 22-03-2023
5 ແຈ້ງການ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ຄັ້ງທີ 2) ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ 56/ຫກ 24-02-2023
6 ລາຍລະອຽດການເປີດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ໃນການສະເໜີຂໍທຶນກູ້ຢືມຈາກ ''ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ'' 18-01-2023
7 ແຈ້ງການ ຢຸດຕິການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 01/ທຫລ 13-01-2023
8 ແຈ້ງການ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ຄັ້ງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2023) 05/ຫກ 06-01-2023
9 ການນຳເອົາທະນະບັດປະເພດໃບ 50000 ກີບ ແລະ ໃບ 100000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບປຸງໃໝ່) ອອກສູ່ສັງຄົມໄດ້ນຳໃຊ້ 16/ທຫລ 01-12-2022
10 ການນຳເອົາທະນະບັດປະເພດໃບ 10000 ກີບ ແລະ ໃບ 20000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບປຸງໃໝ່) ອອກສູ່ການຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ 15/ທຫລ 06-10-2022