✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄູ່ມື ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ຄູ່ມື ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາ ການບັນທຶກບັນຊີບາງທຸລະກໍາຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2021) 14-06-2022
2 ປື້ມຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ຜັງບັນຊີຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2021) 13-06-2022
3 ການນໍາໃຊ້ຜັງບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ 28-02-2019
4 ການບັນທຶກບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ 28-02-2019