✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄູ່ມື ວຽກງານຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ (LCIC)


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ຄູ່ມື ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຄູ່ມືການເຂົ້າຄົ້ນຫາບົດລາຍງານຄະແນນສິນເຊື່ອສຳລັບບຸກຄົນ 09-06-2022
2 ຄູມືການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນສາທາລະນຸປະໂພກ ໄຟຟ້າ 09-06-2022
3 CIB_IFF_Guideline 10-09-2019