✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ທ່ານ  ໄຂ່ແກ້ວ  ຫຼວງສີວິໄລ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ລັດສະໝີ  ສຸວັນທອງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ຄຳນ້ອຍ  ໄຊຍະສີ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ