✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2021 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 113,95 113,61 114,42 115,81 116,38 116,93 118,51 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 2,01 1,91 2,48 3,23 3,55 3,96 4,70 0 0 0 0 0 0