✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 169,93 172,27 175,09 177,99 182,29 185,91 190,16 195,10 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 40,30 41,26 40,97 39,89 38,86 28,64 27,80 25,88 0 0 0 0 0