✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2024 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 211,47 215,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 24,44 25,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0