✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ