✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທ່ານ  ເພັດສະຖາພອນ  ແກ້ວວົງວິຈິດ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ວັດທະນາ  ຊານຸບານ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ຈັນເທວີວັນ  ແກ້ວບຸນພັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ສົມຈິດ  ລໍລອນສີ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ