✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ!!! ການກວດສອບ ແມ່ນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ຂ່າວວັນທີ: 01-09-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ຄືຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນມີພາລະບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງທຸກສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງດໍາເນີນໄປຕາມຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ

ຂ່າວວັນທີ: 25-08-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ໃນບົດຄວາມຄັ້ງກ່ອນ ຜູ້ຂຽນໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ່ ຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດຕົກຢູ່ໃນສະພາບໃດໜຶ່ງ ທີ່ອາດແຕະຕ້ອງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ຮັບຊາບໄປແລ້ວ. ຄັ້ງນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ພາຍ ຫຼັງທີ່ໄດ້ປະຕິ ບັດມາດ

ຂ່າວວັນທີ: 25-08-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ເງື່ອນໄຂການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ມີການບໍລິຫານທີ່ດີ, ມີຜົນກໍາໄລ, ມີສະພາບຄ່ອງ, ມີທຶນພຽງພໍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ການຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຄືການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

ຂ່າວວັນທີ: 10-08-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ສິດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະອໍານວຍການໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແມ່ນວິສາຫະກິດປະເພດໜຶ່ງຢູ່ໃນບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ, ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆ ໂດຍສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບຂອງ ບໍສັດຈໍາກັດ ຫຼື ບໍລິສັດມະຫາຊົນ

ຂ່າວວັນທີ: 24-07-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້