✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ເງື່ອນໄຂການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ມີການບໍລິຫານທີ່ດີ, ມີຜົນກໍາໄລ, ມີສະພາບຄ່ອງ, ມີທຶນພຽງພໍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ການຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຄືການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

ຂ່າວວັນທີ: 10-08-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ສິດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະອໍານວຍການໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແມ່ນວິສາຫະກິດປະເພດໜຶ່ງຢູ່ໃນບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ, ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆ ໂດຍສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບຂອງ ບໍສັດຈໍາກັດ ຫຼື ບໍລິສັດມະຫາຊົນ

ຂ່າວວັນທີ: 24-07-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ຄືຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ດ້ວຍການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ແລະ ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາ.

ຂ່າວວັນທີ: 14-07-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ເງິນລົງທຶນຕໍ່າສຸດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ໂດຍສືບຕໍ່ໃນບົດຄວາມສະບັບກ່ອນ ໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນສະຖາບັນການເງິນທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ, ການຊື້ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິ

ຂ່າວວັນທີ: 01-07-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ, ໃນຍຸກສະໄໝທີ່ການພັດທະນາດໍາເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວນີ້ ວຽກງານການທະນາຄານຖືເປັນອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາປັບປຸງໃຫ້ທັນກັບຍຸກສະໄໝ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດຢູ່ສະເໝີ ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ມີການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆຂຶ້ນມາ ລວມເຖິງພັດທະນາຮູບແບບວິທີການຊໍາລະໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທັນສະໄ

ຂ່າວວັນທີ: 25-06-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້