✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ການຍຸບເລີກ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍທະນາຄານທຸລະກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ນັບຖື! ຄືເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ກ່ອນທະນາຄານທຸລະກິດຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນພໍສົມຄວນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

ຂ່າວວັນທີ: 06-10-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ໃນການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກິດນັ້ນ ແມ່ນເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫຼຸດພົ້ນຈາກພາວະວິກິດທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່

ຂ່າວວັນທີ: 10-09-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເລັ່ງພັດທະນາສິນເຊື່ອໄລຍະໃໝ່

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີ 2007 ເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ, ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)

ຂ່າວວັນທີ: 07-09-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ!!! ການກວດສອບ ແມ່ນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ຂ່າວວັນທີ: 01-09-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ຄືຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນມີພາລະບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງທຸກສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງດໍາເນີນໄປຕາມຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ

ຂ່າວວັນທີ: 25-08-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້