✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1993 28-01-2017
32 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1992 28-01-2017
33 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1991 28-01-2017
34 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1990 28-01-2017