✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2003 28-01-2017
22 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2002 28-01-2017
23 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2001 28-01-2017
24 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2000 28-01-2017
25 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1999 28-01-2017
26 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1998 28-01-2017
27 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1997 28-01-2017
28 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1996 28-01-2017
29 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1995 28-01-2017
30 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 1994 28-01-2017