✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳເດືອນ 9-2020 05-10-2020
2 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳເດືອນ 2019 06-01-2020
3 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2016 26-07-2019
4 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2018 05-03-2019
5 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2017 25-02-2019
6 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2015 28-01-2017
7 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2014 28-01-2017
8 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2013 28-01-2017
9 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2012 28-01-2017
10 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2011 28-01-2017