✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ກຳນົດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 01/ທຫລ 14-02-2011
2 ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 10/ທຫລ 22-06-2005
3 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ແກ່ລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນພົວພັນສິນເຊື່ອ 05/ທຫລ 15-01-1996