✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
81 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບຊຳລະ 551/ທຫລ 11-07-2016
82 ວ່າດ້ວຍລະບົບການໂອນເງິນແບບທັນທີ 531/ທຫລ 04-07-2016
83 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການເພື່ອປະສານງານກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ 07/ ຄຕຟງ 11-05-2016
84 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ຕໍ່ຜູ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 09/ຄຕຟງ 30-03-2016
85 ວ່າດ້ວຍ ການດັດແກ້ບາງເນື້ອໃນມາດຕາ 5 ຂອງລະບຽບກ່ຽວກັບການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ການກຳນົດໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງສະຖາບັນການເງິນ 210/ທຫລ 15-03-2016
86 ວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນ 45/ທຫລ 15-01-2016
87 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນຄານທຸລະກິດ 42/ທຫລ 15-01-2016
88 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ 01/ຄຕຟງ 15-01-2016
89 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານທຸລະກໍາເງິນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍ 13/ຄຕຟງ 19-10-2015
90 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ 801/ທຫລ 15-10-2015