✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປະເພດເອກະສານມີຄ່າທີ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກໍາໃນຕະຫຼາດຂັ້ນສອງກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເພດເອກະສານມີຄ່າທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 584/ທຫລ 20-09-2019
72 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 784/ທຫລ 03-09-2019
73 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່ຳສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 752/ທຫລ 27-08-2019
74 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເງິນ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 580/ທຫລ 08-07-2019
75 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານທາງການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 576/ທຫລ 05-07-2019
76 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຄຳ ທີ່ສາກົນນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຊຳລະລະຫວ່າງປະເທດ 461/ທຫລ 03-06-2019
77 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນຳທຶນ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ການໃຫ້ກູ້ ຫຼື ຮັບເງິນກູ້ ແລະ ສິນເຊື່ອການຄ້າ ກັບຕ່າງປະເທດ 453/ທຫລ 30-05-2019
78 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການເປີດບັນຊີເງິິນຝາກ, ການໂອນເງິນ ແລະ ການນຳເງິນສົດ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ 454/ທຫລ 30-05-2019
79 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 341/ທຫລ 18-04-2019
80 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະທຸລະກໍາຍ່ອຍ 293/ທຫລ 01-04-2019