✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 1190/ທ​ຫລ 30-12-2019
42 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 1186/ທຫລ 27-12-2019
43 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ 0053/ສຄຄຊ 17-10-2019
44 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກອງທຶນຮ່ວມ 0054/ສຄຄຊ 17-10-2019
45 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພັນທະບັດທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 903/ທຫລ 30-09-2019
46 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 879/ທຫລ 25-09-2019
47 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປະເພດເອກະສານມີຄ່າທີ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກໍາໃນຕະຫຼາດຂັ້ນສອງກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເພດເອກະສານມີຄ່າທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 584/ທຫລ 20-09-2019
48 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 784/ທຫລ 03-09-2019
49 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່ຳສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 752/ທຫລ 27-08-2019
50 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເງິນ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 580/ທຫລ 08-07-2019