✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 400/ທຫລ 30-05-2022
32 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 397/ທຫລ 27-05-2022
33 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 375/ທຫລ 17-05-2022
34 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 376/ທຫລ 17-05-2022
35 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການແຕ່ຫົວທີຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ 374/ທຫລ 16-05-2022
36 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການທົດລອງດຳເນີນກິດຈະການຊື້-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ 777/ທຫລ 13-12-2021
37 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 696/ທຫລ 06-12-2021
38 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 695/ທຫລ 06-12-2021
39 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 525/ທຫລ 15-09-2021
40 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານລະຫັດທະນາຄານ ຂອງຜູ້ອອກບັດຊໍາລະ 491/ທຫລ 09-09-2021