✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ 288/ທຫລ 17-03-2020
22 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານລາວຄິວອາ ເພື່ອການຊໍາລະ 74/ທຫລ 28-01-2020
23 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ 1196/ທຫລ 31-12-2019
24 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍວົງເງິນປົກປ້ອງ 1197/ທຫລ 31-12-2019
25 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 1190/ທ​ຫລ 30-12-2019
26 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 1186/ທຫລ 27-12-2019
27 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ 0053/ສຄຄຊ 17-10-2019
28 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກອງທຶນຮ່ວມ 0054/ສຄຄຊ 17-10-2019
29 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພັນທະບັດທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 903/ທຫລ 30-09-2019
30 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 879/ທຫລ 25-09-2019