✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
121 ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການມອມສິດໃຫ້ທຸກໆສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ. 04/ທຫລ 02-03-2005
122 ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍານັກງານນາຍົກລັດທະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກອງທືນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ. 1285/ກງ 23-09-1999