✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
111 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕໍ່າສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ ປະເທດ 141/ນຍ 24-09-2009
112 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການເຮັດວຽກຕ້ານການຟອກເງິນ 673/ທຫລ 02-09-2008
113 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍຊື້-ຂາຍຂາດຕົວ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຊື້-ຂາຍຝາກພັນທະບັດ 478/ທຫລ 02-07-2008
114 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 752/ທຫລ 30-11-2007
115 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂອບເຂດການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 330/ທຫລ 02-07-2007
116 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ກຳນົດເວລາການສົ່ງລາຍງານທາງການບັນຊີ ຫຼື ທາງການເງິນ 256/ທຫລ 24-05-2007
117 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 135/ທຫລ 20-03-2007
118 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການມອບສິດໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 467/ນຍ 23-11-2006
119 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນເງີນແຮຝາກບັງຄັບ 197/ທຫລ 29-05-2006
120 ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການມອມສິດໃຫ້ສາຂາຂອງທະນາຄານກາງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. 03/ທຫລ 02-03-2005