✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
101 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ 028/ຄລຕ 30-04-2012
102 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ 027/ຄລຕ 30-04-2012
103 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 1034/ທຫລ 22-11-2011
104 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 014/ຄຕລ 19-05-2011
105 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບຝາກເງິນ 160/ທຫລ 10-01-2011
106 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 811/ທຫລ 20-10-2010
107 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 818/ທຫລ 20-10-2010
108 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ 008/ຄລຕ 21-07-2010
109 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບ 417/ທຫລ 14-06-2010
110 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການດັດແກ້ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ ວັນທີ 02/04/2010 242/ທຫລ 02-04-2010