✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 376/ທຫລ 17-05-2022
12 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການແຕ່ຫົວທີຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ 374/ທຫລ 16-05-2022
13 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 397/ທຫລ 27-04-2022
14 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການທົດລອງດຳເນີນກິດຈະການຊື້-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ 777/ທຫລ 13-12-2021
15 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 696/ທຫລ 06-12-2021
16 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 695/ທຫລ 06-12-2021
17 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 525/ທຫລ 15-09-2021
18 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານລະຫັດທະນາຄານ ຂອງຜູ້ອອກບັດຊໍາລະ 491/ທຫລ 09-09-2021
19 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂອບເຂດການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 296/ທຫລ 17-06-2021
20 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 272/ທຫລ 26-05-2021