✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບໍລິສັດບໍລິຫານໜີ້ ແລະ ຊັບສິນ 323/ທຫລ 07-04-2023
12 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສັນຍາເຊົ່າສິນເຊື່ອ 265/ທຫລ 20-03-2023
13 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 113/ທຫລ 10-02-2023
14 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 115/ທຫລ 10-02-2023
15 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 116/ທຫລ 10-02-2023
16 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ 1026/ທຫລ 28-12-2022
17 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ 871/ທຫລ 14-11-2022
18 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນ ແລະ ຫັກເງິນແຮສິນເຊື່ອທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 874/ທຫລ 14-11-2022
19 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ ແລະ ການເພີ່ມ ທຶນຈົດທະບຽນຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 869/ທຫລ 14-11-2022
20 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 872/ທຫລ 14-11-2022