✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ 449/ທຫລ 14-06-2022
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບພາຍນອກຂອງຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 411/ທຫລ 08-06-2022
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂສະຖານບັນການເງິນທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ 402/ທຫລ 31-05-2022
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 400/ທຫລ 30-05-2022
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 375/ທຫລ 17-05-2022
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 376/ທຫລ 17-05-2022
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການແຕ່ຫົວທີຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ 374/ທຫລ 16-05-2022
8 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 397/ທຫລ 27-04-2022
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 696/ທຫລ 06-12-2021
10 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 695/ທຫລ 06-12-2021