✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 696/ທຫລ 06-12-2021
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 695/ທຫລ 06-12-2021
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 525/ທຫລ 15-09-2021
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານລະຫັດທະນາຄານ ຂອງຜູ້ອອກບັດຊໍາລະ 491/ທຫລ 09-09-2021
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂອບເຂດການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 296/ທຫລ 17-06-2021
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 272/ທຫລ 26-05-2021
7 ຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 256/ທຫລ 13-05-2021
8 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 199/ທຫລ 21-04-2021
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ 730/ທຫລ 21-12-2020
10 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດສອບພາຍນອກສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 693/ທຫລ 04-12-2020