✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ 1026/ທຫລ 28-12-2022
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ 871/ທຫລ 14-11-2022
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນ ແລະ ຫັກເງິນແຮສິນເຊື່ອທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 874/ທຫລ 14-11-2022
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ ແລະ ການເພີ່ມ ທຶນຈົດທະບຽນຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 869/ທຫລ 14-11-2022
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 872/ທຫລ 14-11-2022
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ 870/ທຫລ 14-11-2022
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ (ໃໝ່) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 794/ທຫລ 19-10-2022
8 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 778/ທຫລ 11-10-2022
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 779/ທຫລ 11-10-2022
10 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 721/ທຫລ 22-09-2022