✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 91/ທຫລ 19-01-2024
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ 1225/ທຫລ 21-12-2023
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍວົງເງິນປົກປ້ອງ 1170/ທຫລ 28-11-2023
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຂໍ້ຄວາມດ້ານການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ (the Standard of Message Specification for Payment Systems) 1098/ທຫລ 09-11-2023
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 1039/ທຫລ 25-10-2023
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດສອບພາຍນອກສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 954/ທຫລ 04-10-2023
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 777/ທຫລ 23-08-2023
8 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນສູ່ທ້ອງຖິ່ນ 765/ທຫລ 22-08-2023
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ 766/ທຫລ 22-08-2023
10 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ 677/ທຫລ 24-07-2023