✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານທີ່ເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ

ລຳດັບ ຊື່ທະນາຄານ ເວບໄຊທ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານ

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດລັດ (State - Owned Comercial Bank)

1 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
www.bcel.com.la 856-21 213 200 ເປີດອ່ານ

ກຸ່ມທະນາຄານສະເພາະກິດ (Specialized Bank)

2 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ
NAYOBY BANK
www.nbblao.org 021-264 407-21 ເປີດອ່ານ

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມທຶນ (Joint State Comercial Bank)

3 ທະ​ນາ​ຄານ​ ພັດ​ທະ​ນາ​ລາວ ຈຳກັດ
Lao Development Bank Co.,Ltd
www.ldblao.la 021 213 300-04 ເປີດອ່ານ
4 ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຈຳກັດ
Agricultural Promotion Bank Co., Ltd
www.apb.com.la 021-713 060 ເປີດອ່ານ
5 ​ທະ​ນາ​ຄານ​ ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ
Lao-Viet Bank CO.,LTD
www.laovietbank.com.la 021-251 416 ເປີດອ່ານ
6 ທະນາຄານ ລາວ-ຝລັ່ງ ຈຳກັດ
Banque Franco-Lao Ltd
www.banquefrancolao.com 021-285 111 ເປີດອ່ານ
7 ທະນາຄານລາວຈີນ ຈໍາກັດ
Lao China Bank Co.,Ltd
www.laochinabank.com 021-418 888 ເປີດອ່ານ

ກຸ່ມທະນາຄານເອກະຊົນ (Private Bank)

8 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
JOINT DEVELOPMENT BANK
www.jdbbank.com.la 021-213 531-6 ເປີດອ່ານ
9 ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ
PHONGSAVANH BANK LTD
www.phongsavanhbank.com 021-212 666 ເປີດອ່ານ
10 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
INDOCHINA BANK LTD
www.indochinabank.com 021-455 000 ເປີດອ່ານ
11 ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ
Booyoung Lao Bank Ltd
www.booyoungbank.com 021-454 500-2 ເປີດອ່ານ
12 ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈໍາກັດ
MARUHAN Japan Bank Lao Co.,ltd
www.maruhanjapanbanklao.com 021-266 000 ເປີດອ່ານ
13 ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC Bank Lao Co., Ltd
www.biclaos.com (856-21) 250 388 ເປີດອ່ານ
14 ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ
ST BANK LTD
www.stbanklaos.la 021-241 559-62 ເປີດອ່ານ

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງທ/ຄ ຕ່າງປະເທດ (Subsidiary Bank)

15 ທະນາຄານເອຊີລິດາລາວ ຈໍາກັດ
ACLEDA BANK LAO.,LTD
www.acledabank.com 021-264 994 ເປີດອ່ານ
16 ທະນາຄານ ອາເຮັສບີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
RHB Bank Lao Sole CO.,LTD
www.rhb.com.la 021-455 116-117 ເປີດອ່ານ
17 ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
KASIKORNTHAI Bank Sole Limited
www.kasikornbank.com.la 021-410 885 ເປີດອ່ານ
18 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕີ່ນ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
SAIGON THUONG TIN BANK LAO Sole CO.,LTD
www.sacombank.com.vn 021-265 726 ເປີດອ່ານ
19 ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
VietinBank Lao limited
www.vietinbank.com.la 021-263 997 ເປີດອ່ານ
20 ທະນາຄານໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈໍາກັດ
Saigon-Hanoi Bank Lao Limited
www.shb.com.vn ເປີດອ່ານ
21 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈໍາລາວ ຈໍາກັດ
Vietcombank Laos Limited
021-253838 ເປີດອ່ານ
22 ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ
CANADIA BANK LAO CO.,LTD
www.canadiabank.com.la 021 - 227 999 ເປີດອ່ານ

ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ (Foreign Comercial Bank Branch)

23 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Bangkok Bank public co.,ltd Vientiane Branch
www.bangkokbank.com 021-213 560 ເປີດອ່ານ
24 ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈໍາກັດ(ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
KRUNG THAI BANK LIMITED VIENTIANE BRANCH
www.ktb.co.th 021- 213 480 ເປີດອ່ານ
25 ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
BANK OF AYUDHYA PCL., VIENTIANE BRANCH
www.krungsri.com 021-213 521 ເປີດອ່ານ
26 ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
SIAM COMMERCIAL BANK LTD VIENTIANE BRANCH
www.scb.co.th 021-213 500 ເປີດອ່ານ
27 ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
PUBLIC BANK BERHAD
www.pbebank.com 021-223 394 ເປີດອ່ານ
28 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາ ວັດ​ໄຕ
Public Bank Wattay Branch
www.pbebank.com 021-219 868 ເປີດອ່ານ
29 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
Public Berhad Bank Ltd, Savannakhet Branch
www.pbebank.com 041-252 131 ເປີດອ່ານ
30 ທະນາຄານ ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ
Military Commercial Joint Stock Bank - Lao Branch
www.mbbank.com.vn 021-990 901 ເປີດອ່ານ
31 ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊີບີຊີ)
Industrial and Commercial Bank Of China Limited Vientiane Branch
http://vientiane.icbc.com.cn 021-258 888 ເປີດອ່ານ
32 ທະນາຄານ ພາບລິກ ຈໍາກັດ ສາຂາປາກເຊ
Public Bank, Pakse Branch
www.pbebank.com 031-218 111 ເປີດອ່ານ
33 ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Cathay United bank-Vientiane capital Branch
www.cathaybk.com.tw 021-255 688 ເປີດອ່ານ
34 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະເທດຈີນ (ຮົງກົງ) ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Bank of China (Hong Kong) Vientiane branch
www.bankofchina.com.la/ 021-228 888 ເປີດອ່ານ
35 ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ແບັງ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
First Comercial Bank LTD, Vientiane Branch
www.firstbank.com.tw 021-415 318 ເປີດອ່ານ
36 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາລາວ
Malayan Banking Public Limited Company Lao Branch
www.maybank.com (856-21) 263 100 ເປີດອ່ານ
37 ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ ສາຂາລາວ
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Lao Branch
www.anz.com 021-222 700 ເປີດອ່ານ
38 ທະນາຄານ ໄຕ້ຫວັນ ໂຄໂອເປີເຣທິບ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Taiwan Cooperative Bank Vientiane Capital Branch
ເປີດອ່ານ

ທະນາຄານທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ

ລຳດັບ ຊື່ທະນາຄານ ໝາຍເຫດ
1 ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ
Lao Construction Bank Limited
(ຢູ່ໃນໄລຍະດຳເນີນການຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ);
2 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາໜອງດ້ວງ
Malayan Banking Berhad Nongduang Branch
(ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຍຸບເລີກສາຂາ ເພື່ອໂຮມເຂົ້າກັບສາຂາລາວ);